UPOTREBAPREDNOSTIPAKOVANJE I DOZIRANJEZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
za kotlove i gorionike

U energetskoj oblasti se najveći deo troškova sastoji od troška goriva. Goriva na bazi uglja i sirove nafte su sve skuplja i samim tim se cena električne energije se povećava. Sa ekološkog aspekta se javljaju sve veći problemi sa česticama pepela koje u visokoj koncentraciji sadrŽe nesagorele čestice i SOx. U ovakvoj situaciji je najvaŽnije da sa jedne strane redukujemo troškove goriva, a s druge da snizimo emisiju štetnih materija.
THERMACT nam omogućuje realizaciju svega toga - to je multifunkcionalni aditiv za čvrsta goriva. Proizvod je u obliku termoaktivnog prašaka namenjen specijalno za efektivno sagorevanje čvrstih goriva u termoelektranama i drugim ograncima teške industrije. THERMACT rešava probleme vezane za sagorevanje, samim tim redukuje troškove proizvodnje energije.
THERMACT sadrŽi patentirane katalizatore sagorevanja koje potpomaŽu potpuno sagorevanje uglja, a rezultat je drastično smanjenje nesagorelih čestica i količine crnog dima.
Upotreba
Prednosti
Pakovanje i doziranje
Zaštita životne sredine